DISCLAIMER

 

Ons website-adres is: http://www.zebrapadvzw.be.


Deze website is eigendom van Zebrapad VZW

 

Contactgegevens :

Zebrapad VZW
Koekuitweg 2
8570 Anzegem

Vlaams Gewest
RPR Gent – Afdeling Kortrijk

Telefoon: 056/44 02 79
E-mail: info@zebrapadvzw.be

Ondernemingsnummer: BE0688 701 978

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

DE INFORMATIE IS GEEN VERVANGING VOOR MEDISCHE ZORG

 

Zebrapad VZW brengt info met betrekking tot EDS en HSD onder de aandacht via onze website www.zebrapadvzw.be.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

  • het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  • de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

‘ ZELFZORGINFORMATIE ’ IS GEEN PERSOONLIJK ADVIES

 

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zebrapad VZW of rechthoudende derden.

Sylvie Eggermont en andere beheerders behouden alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Je mag de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik raadplegen en downloaden. Je mag de informatie reproduceren voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat je de bron vermeldt. De aangeboden informatie mag niet verder verveelvoudigd, verdeeld of vercommercialiseerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Zebrapad VZW.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

We streven ernaar om je zo juist, nauwkeurig en begrijpelijk mogelijk te informeren. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site ten allen tijde aan deze maatstaven beantwoordt.

Zebrapad VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Zebrapad VZW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Fouten kunnen ook niet altijd vermeden worden. De info die gedeeld wordt is, is informatief van aard en kan niet worden gebruikt als een concreet advies.

De informatie op onze site heeft een louter algemeen karakter. Het is niet gericht aan individuele personen of afgestemd op specifieke omstandigheden. Alle verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de informatie gebruikt, op welke wijze ook. Zebrapad VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website.

Zebrapad VZW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zebrapad VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Zebrapad VZW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De inhoud is van onze website is met de grootste zorg samengesteld.We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en actueel is.

Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen ook mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust zijn van een specifieke juridische overtreding.

 

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

 

Onze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links dienen uitsluitend om bezoekers te informeren of verder te helpen. Zebrapad VZW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (on)rechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, noch voor schade als gevolg van de inhoud op deze websites. Als je externe links op onze site vindt, wil dit niet noodzakelijk betekenen dat we samenwerken met de beheerders van de gelinkte sites. Het plaatsen van links naar deze sites of webpagina’s impliceert op geen enkele manier dat we de inhoud ervan impliciet goedkeuren.

Zebrapad VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we hiervan bewust zijn zullen we de wettelijke links verwijderen.

 

TOEPASSELIJK RECHT IN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent- afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Deze disclaimer werd het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.